Certifikat IP Livsmedelsförädling

Certifikatet innebär att Råda Bigårdar uppfyller kraven i standarden IP Livsmedelförädling utgåva 1, november 2008

utgiven av Sigill Kvalitetssystem AB

 

Certifikat nr 218140267

 

Kraven för 2008 inkludera bl.a:

 

Egenkontroll enl 2006 års EU-direktiv

Honung är ett mycket hållbart livsmedel, men förutsättningen för leverans av en högvärdig produkt till kund är kontroll i alla led. Detta gäller allt ifrån bisamhällets skötsel, över skattning, slungning, silning, till tappning och lagring, samt distribution till återförsäljare.

Råda bigårdar genomför egenkontroll enligt EU-direktiven från 2006 och är registrerad honungsproducent hos Härryda kommuns Miljö- och hälsoskyddskontor, som också besiktigat och godkänt lokalerna för denna verksamhet. Senast kontrollerad 2007.

 Senaste honungsbedömningen

 

Kvalitetskontroll

Som medlem i SBR kvalitetskontrolleras också honungen av en honungsbedömningskommitté. Denna bedömer vattenhalt, konsistens, renhet, förpackning, lukt, smak och färg. Råda Bigårdar har under många år erhållit maximal poäng vid denna bedömning.